Betingelser for Homerun - Erhverv

Betingelser for Homerun - Erhverv

1. Udbyderen

Telia Homerun udbydes af Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S, CVR. 20 36 79 97.

2. Kvalitets- og serviceniveau

Telia HomeRun gør det muligt via sin bærbare Computer eller PDA at få adgang til Internettet via et W-lan netværk på udvalgte lokationer i Skandinavien. Kunden skaffer sig adgang til netværket ved at købe et brugernavn og adgangskode mod forudbetaling hos en af Telia udpeget forhandler. Spørgsmål angående Telia Danmarks kvalitets- og serviceniveau bedes rettet til Telia Danmarks kundeservice tlf. 80 40 40 30.

3. Vilkår for opsigelse, afbrydelse og ophør

Telia Danmark er berettiget til uden varsel at afbryde kundens forbindelse og i visse tilfælde hæve aftalen hvis: a) Kunden tilslutter udstyr, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser i samme. b) Forbindelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker Telias eller tredjemands ret.

4. Fornyelse af aftalen

Ved udløbet af den forudbetalte periode, kan en ny periode købes mod forudbetaling.

5. Kompensation og tilbagebetaling ved mangler vedr. tjenesten

Såfremt kunden påføres tab på grund af fejl, nedbrud eller forstyrrelser i nettet har denne krav på erstatning og/eller forholdsmæssigt nedslag i det aftalte vederlag. For erstatningsansvaret gælder de nedenfor anførte begrænsninger. Telia er kun ansvarlig for kundens direkte tab, og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos kunden. Telia er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på telenettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Telias eller Telias medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser. Telia er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af anden operatør eller andre forhold, der kan henføres til force majeure. Telia kan under alle omstændigheder aldrig betale mere i erstatning end, hvad kunden har betalt for den specifikke ydelse. Telias forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Telias kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, og som Telia ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet - force majeure. Telia er ej ansvarlig for tab af data mv. Denne aftale er underlagt dansk ret.

6. Tvister

Ved uenighed om aftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan kunden klage til Telia Danmarks kundeservice tlf. 80 40 40 30.
Kunden kan klage over Telias afgørelse til Sekretariatet for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K.

7. Overdragelse

Telia kan frit overdrage nærværende aftale til en tredjepart.